BOK:   tel. kom. 604 - 616 - 108    tel. (94) 36 - 63 - 816

Promocje

Nasze aukcje

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1 Definicje

 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.iwnirz.pl

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.bizuteria24h.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 1. – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firma Jubilerska Klejnot Grzegorz Lewandowski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 1.  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dniaczerwca 2014 r., poz. 827);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Sprzedawca – należy przez to rozumieć Firmę Jubilerską Klejnot Grzegorz Lewandowski, prowadzącą działalność gospodarczą, posiadającą NIP:672-001-01-65, REGON: 330176522, mającą siedzibę przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Połczynie Zdroju.

 

§2 Postanowienia ogólne

                                                                                                              

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.bizuteria24h.com
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod www.bizuteria24h.com, prowadzony jest przez: Firma Jubilerska Klejnot Grzegorz Lewandowski       ul. Grunwaldzka 15, 78-320 Połczyn - Zdrój , NIP: 672-001-01-65, REGON: 330176522
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

$1a)      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

$1b)      warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

$1c)      zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie głównej pod adresem www.bizuteria24h.com
 3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Akceptując regulamin Sklepu Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych podczas rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z działalnością Firmy Jubilerskiej Klejnot Grzegorz Lewandowski, buy priligy tj. w celach marketingowych, promocji, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, księgach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa wyżej, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Kupującego w przyszłości przez Firmę Jubilerską Klejnot Grzegorz Lewandowski, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

§3 Zasady przyjmowania zamówień

 

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest:

$1a)      wybór towaru przez Kupującego,

$1b)      wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

 1. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, pozwalających prawidłowo zidentyfikować Kupującego.
 2. W przypadku, gdy zamówienie nie może być zrealizowane z uwagi na brak zamówionego towaru lub brak zamówionej ilości towaru Sprzedawca telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje o tym Kupującego wyznaczając inny termin realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia.
 3. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, a przed wysłaniem Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia, stanowiące informacje, jakich udzielić należy bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, będzie zawierać informacje dotyczące:

$1a)      dokładnego opisu przedmiotu zamówienia zawierającego istotne cechy towaru,

$1b)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz ze wszystkimi częściami składowymi ceny, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

$1c)      wybranej metody płatności,

$1d)      wybranego sposobu dostawy.

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku[L1] „…………..”

 

§4 Realizacja zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży

 

$11.      Wysłanie przez Kupującego zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

$12.      Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

$13.      Kupujący wraz z wiadomością e-mail otrzymuje informację o sposobie i terminie wykonania prawa do odstąpienia od umowy oraz wzór formularza zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1.

$14.      Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 604 616 108 lub e-mailem, pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

$15.      Nie można zrezygnować z zakupu towaru już wysłanego.

$16.      Realizacja zamówienia następuje w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin ten nie dotyczy towaru odbieranego w sklepie stacjonarnym.

$17.      Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin, o którym mowa w pkt 6 może ulec wydłużeniu. Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuj również o nowym terminie realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia.

$ 18.W przypadku gdy kupujący życzy sobie aby wyrób był znakowany - grawerowany np.(grawerowanie na pierścionkach i obrączkach tekstu )  sprzedający zastrzega sobie  ,że grawerowanie może wpłynąć na zanik cech probierczych.Wówczas w wolnym miejscu po za grawerem wyrób jest oznakowany cyfrowo odpowiednio do danej pruby.

$19.      Szczegółowe zasady realizacji zamówień opisane znajdują się w opisach poszczególnych towarów.

 

 

§5 clomid online Dostawa towaru

 

$11.      Dostawa towarów odbywa się według sposoby wybranego i wskazanego przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym podczas składania zamówienia.

$12.      Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem:

$1a)      Kuriera,

$1b)      Poczty Polskiej[L2].

$13.      W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję „ Kurier” orientacyjny termin dostawy zamówionego towaru wyniesie 2 ( dwa ) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez firmę kurierską,

$14.      W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję „ Pocztex Paczka 48” orientacyjny termin dostawy zamówionego towaru wyniesie 2 ( dwa ) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez Pocztę.

$15.      Podane propecia online terminy dostawy mają charakter orientacyjny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezachowanie terminu, opóźnienia w dostarczeniu towaru zamówionego przez Kupującego, jeżeli do opóźnień doszło wskutek działania Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 

 

 

 

§6 Sposób płatności oraz opłaty za wysyłkę zamówionego towaru

 

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Obowiązują następujące metody płatności:

$1a)      przelewem na numer konta bankowego: PKO BP 54 1020 2847 0000 1102 0187 9485 ; z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Firmy Jubilerskiej Klejnot Grzegorz Lewandowski zamówienie jest przekazywane do realizacji,

$1b)      przekazem/przelewem - na rachunek sklepu: PKO BP 54 1020 2847 0000 1102 0187 9485 ; buy kamagra w tytule przelewu należy podać numer zamówienia lub symbol zamówionego produktu – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu,

$1c)      zapłatą kartą kredytową/ ePrzelewem - zapłata realizowana przez PAY PAL, w czasie rzeczywistym – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu,

$1d)      przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru lub w salonie.

 1. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w pkt 2 i 3 brak zapłaty za zamówiony (towar) produkt w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.
 2. W przypadku wybrania opcji „Kurier” opłata za dostarczenie towaru wynosi 20 zł ( dwadzieścia zł podczas płatności przy odbiorze 25 zł ). Opłatę ponosi Kupujący.
 3. W przypadku wybrania opcji „Pocztex Paczka 48” opłata za dostarczenie towaru wynosi 20zł ( 25 zł p podczas płatności przy odbiorze ).Opłatę ponosi Kupujący.

 

§7 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

$11.       Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Firmy Jubilerskiej Klejnot Grzegorz Lewandowski podany w niniejszym Regulaminie.

$12.       Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

$13.       Pismo dotyczące odstąpienia od umowy należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1.

$14.       Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy.

$15.       Jeżeli Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży na poniższy adres: Firma Jubilerska Klejnot Grzegorz Lewandowski ul. Grunwaldzka 15, 78-320 Połczyn – Zdrój.

$16.       Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Firmy Jubilerskiej Klejnot Grzegorz Lewandowski przed upływem tego terminu. W wypadku odstąpienia Kupującego ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

$17.       Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

$18.       Prawo buy levitra do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku :

$1a)      umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta na zamówienie,

$1b)      umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§8 Reklamacje dotyczące Towarów

$11.      Kupujący składa reklamację w terminie 7 ( siedmiu ) dni licząc od dnia , w którym miało nastąpić dostarczenie zamówionego towaru w przypadku, gdy:

$1a)      towar posiada wady,

$1b)      nastąpiło clomid online opóźnienie w realizacji zamówienia.

$12.      Kupujący w reklamacji określa przyczynę jej złożenia oraz podaje proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji wraz z numerem rachunku bankowego. Reklamację składa się pisemnie na adres Sprzedającego: Firma Jubilerska Klejnot Grzegorz Lewandowski ul. Grunwaldzka 15, 78-320 Połczyn – Zdrój lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

$13.      Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia przez Kupującego.

$14.      O sposobie rozpoznania reklamacji Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres zamieszkania bądź e-mail wskazany w reklamacji. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

$15.      Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie a dowodem będzie podpis klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej.

$16.      W razie uwzględnienia reklamacji przez Sprzedającego Kupujący zobowiązuje się do zwrotu towaru na adres Sprzedawcy. Sprzedający dostarcza Kupującemu nowy niewadliwy towar według zasad doręczenia uwzględnionych w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego towaru jest niemożliwe, Sprzedający zwraca Kupującemu uiszczoną cenę za towar.

 

 

§9 Postanowienia końcowe

 

$11.      Spory wynikające z zawartych umów pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi niebędącymi konsumentami rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

$12.      Domniemywa się, że Kupujący w chwili składania zamówienia zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

…………………………………

 

                                                                                                              Miejscowość, data

 


Imię i nazwisko:  ………………………………………


Adres:   …………………………………………………


……………………………………………………………


Adres e-mail: …………………………………………


Numer telefonu: ……………………………………..

Data zawarcia umowy /odbioru (*): ………………………………………..…………………


                                 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………… niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży następującej rzeczy:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………...
Posiadacz rachunku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………………………………………………

 

                                                                                              

                                                                                               …………………………….

                                                                                                          Podpis

                                                                                                                                             


 

Kontakt

Firma jubilerska Klejnot

Grzegorz Lewandowski

ul. Grunwaldzka 15

78-320 Połczyn-Zdrój

 tel. 604 - 616 - 108

 tel. (94) 36 63 816
mail: greglew2@wp.pl

Top